Oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi

 

………, ….……………….

Data, miejscowość

...............................................
                          Imię i nazwisko

...............................................

...............................................

                          Adres zamieszkania

...............................................

                                e-mail
...............................................

                                telefo

EXTRAWHEEL Sp. z o.o.

ul. Szyba 26

34-434 Harklowa

 

pozostałe dane kontaktowe:
tel. +48 (18) 534 08 58

tel. kom. +48 660 425 805
email: shop@extrawheel.com

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

 

Nr zamówienia: ….................. | Data nabycia rzeczy …..................... | Data wydania rzeczy …..................... | Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna*  | Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*  | Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*


Nazwa towaru: …...................................................................................................

Opis wady: ….......................................................................................................
….......................................................................................................................

…........................................................................................................................
Informacje dodatkowe : …........................................................................................................................
…........................................................................................................................

….........................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:**

  1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres
  2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres
  3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru
  4. żądam wymiany towaru na nowy

 

Moje konto bankowe nr: ……………………………………………………………………….......................................................................
Przekazem pieniężnym Poczty Polskiej na adres: ….............................……………...........................….............................……………................
….............................……………...................................................................................

 

 ……………………………………         

                                                                                    podpis Konsumenta

 

 

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić