Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                                                                                                     ………………, ……….

                                                                                                      Data, miejscowość

..................................


Imię i nazwisko

..................................

..................................

Adres zamieszkania

..................................

e-mail
..................................

telefon

EXTRAWHEEL Sp. z o.o.

ul. Szyba 26

34-434 Harklowa

 

pozostałe dane kontaktowe:
tel. +48 (18) 534 08 58

 

tel. kom. +48 660 425 805
email: shop@extrawheel.com

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy**

  • umowy dostawy następujących rzeczy**

  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

  1. .....................................................................

  2. ........................................................................

  3. ........................................................................

  4. ........................................................................

  5. ......................................................................

  6. ........................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................

...................……………………………………

podpis Konsumenta

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy